تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - ""جمله های ماندگار""(3)


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

جمله های ماندگار

خبرچین ، بزودی بی خبرترین آدم خواهد بود . حکیم ارد بزرگ
کسی که به جلوی رویش نگاه نمی کند عقب می ماند. مثل اسپانیولی
کسی که فقط به کمک چشم دیگران می بیند گول می خورد. مثل فرانسوی
دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در درون سرای او جست و جو می کند . حکیم ارد بزرگ
تو از جسم و فکر تشکیل شده ای. قوانین مربوط به جسم وضع می شوند، اجرا می شوند، پایان می پذیرند، اما فکر ما مرز نمی شناسد. وین دایر
همه کسانی که با تو می خندند دوستان تو نیستند. مثل آلمانی
پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید که بر کردار و رفتار خود فرمانروا باشد . حکیم ارد بزرگ
میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست. شکسپیر
اشخاصی را که از فرصت های مناسب زندگی خود کمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند. توتل
خردمندان همچون بازها دیدی گسترده دارند و بردبارند . حکیم ارد بزرگ
ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده مانند ابری زودگذر است. کنفوسیوس
احساس عشق و صمیمیت رادر خود تقویت کنید. این عقیده جالب رادر کتابی خوانده ام که ( هر گفتگو یا ارتباط، پاسخی است به محبت و یا فریادی است برای کمک). آنتونی رابینز
گاهی برای رسیدن به پیشرفت می بایست راه سخت کوهستان را برگزینیم . حکیم ارد بزرگ
مثبت باشیم گرایش به افراد مثبت گرایشات منفی باشد گرایش به افراد منفی و شرایط منفی خواهیم داشت چیری بهسوی خودتان جدب می کنید آگاهانه باشد چه ناخودآگاه . جان هگلین
پیش از آن که کاری بکنی ، باید کسی باشی . گوته
هر انتخابی که می کنید به آن پایبند باشید . باربارا دی آنجلیس
آن نعمت نصیب ماست که قدرش را می دانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟. ویلیام تن
اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی . حکیم ارد بزرگ
اگر روزی به چیزی نیازمند شدی به ملک و مال و دیگر اسباب حشمت و بزرگی خویش مناز . به کار و پیشه ای بپرداز که نامت سبک و ننگین نشود . حکیم بزرگمهر
انسان باید والاترین آرمانهایش را دنبال کرده و هرلحظه به آنها عمل کند، چرا که آنچه شخص اینک انجام می دهد بازگشتی مکرر در سراسر ابدیت خواهد داشت. فردریش نیچه
با گفتن واژه هایی همانند نمی توانم ! و یا نمی شود ! هر روز پس تر می روید . حکیم ارد بزرگ
اگر تا کنون به نصف آرزوهایتان رسیده اید ، بدون تردید زحمت شما دو برابر شده است . ایبسن
خوش بین باشید اما خوش بین دیر باور. ساموئل اسمایلز
آدمهای بی مایه ، همگان را ابزار رسیدن به خواسته های خویش می سازند . حکیم ارد بزرگ
کسی که از مرگ می ترسد از زندگی لذت نتواند برد. اسپانیولی
زینت انسان در سه چیز است ؛ علم، محبت، آزادی. افلاطون
آتش خشم را با آب سکوت خاموش کن . حکیم ارد بزرگ
آنان که به علم خود عمل نکنند مریض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد. دیمقراطیس
دانشگاه تمام استعدادهای افراد ، از جمله بی استعدادی آنها را آشکار می کند . آنتوان چخوف
نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد و دیگران گرفتار نمای بیرونی آن می شوند . حکیم ارد بزرگ
خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم ، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم . آنتوان چخوف
با مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنم زیستن است . شوپنهاور
خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد . حکیم ارد بزرگ
افراطی ترین صورت هیچ انگاری می تواند این دیدگاه باشد که همه باورها ؛ همهء چیزی را حقیقی انگاشتن ها لزوما" به خطا می روند ؛ به این علت ساده که هیچ دنیای واقعی در کار نیست . چنین است یک ظاهر دورنمایی که از درون ما سرچشمه گرفته است . فردریش نیچه
خوشبین اظهار میدادر که ما در بهترین دنیای ممکنه به سر می بریم و بدبین بیمناک است که نکند سخن او راست باشد .برانچ کامل
شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر توان کیهانی خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد . حکیم ارد بزرگ
هنر کلید فهم زندگی است. اسکار وایله
تغییر دهنرگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند. والترنیس
خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم . شاتو بریان
هرگز نمى خواهم به واسطه محدودیت هایم، محدود شوم . باربارا استراسیند
آدمهای فرهمند به نیرو و توان خویش باور دارند. حکیم ارد بزرگ
اگر کسی نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته می شود . حکیم بزرگمهر
خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم ، اما می توانیم این حق را به خود بدهیم که در آرزوی آن باشیم . آنتوان چخوف
اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است . حکیم ارد بزرگ
اسرار شخص ، مانند زندانیانی است که چون رها شوند تسلط بر آنها غیر ممکن است . شوپنهاور
اگر توانایی عالمان ایران را از جهان علم گرفته شود چیزی جز سیاهی باقی نمی ماند . پور سینا
آدمهای فرهمند و خودباور بدنبال کف زدن دیگران نیستند آنها به شکوه و ارزش کار خود باور دارند . حکیم ارد بزرگ
وجود موانع ، تنهابه این معنی است که باید عزم خود را برای رسیدن به هدفهای ارزشمند، جزمتر کنید . آنتونی رابینز
به دنبال نکات مثبت و نقاط قوت دیگران باشید تا آن ها را پیدا کنید. آن گاه دیگر بیست دقیقه با او باشید یا بیست سال تفاوتی نخواهد داشت زمانی را که در این حال سپری کنید ، با عشق سپری می شود زیرا در تمام طول این مدت شما در جست و جوی همین عشق بودید و همین عشق بود که بدان دست می یافتید . باربارا دی آنجلیس
تجربه ها درسهای خویش را به هزار رنگ و گونه پدیدار ساخته و یاور ما می گردند . حکیم ارد بزرگ
تنها علاج‌ عشق‌، ازدواج‌ است‌. بوخوالد
انسان همان چیزی است که باور دارد . آنتوان چخوف
نقادی که در انتهای ارزیابی خویش ، راه درست را نشان نمی دهد یاوه گویی بیش نیست . حکیم ارد بزرگ
گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد ، زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است . نیوتون
نفرت همان خشم و غضب است که روی هم انباشته شده است . سیسرون
گفتاری که موجب گسستن همبستگی کشور گردد ، ریشه در سخیفی اندیشه گوینده آن دارد . حکیم ارد بزرگ
کسی که فکر نمی کند ، به ندرت دم فرو می بندد . نیوتن
هرگز نمی توان با آدمهای کوچک کارهای بزرگ انجام داد. سیسرون
بد اندیشان و بد کرداران خیلی زود در آتش افکار و کردار اشتباهشان خواهند سوخت . حکیم ارد بزرگ
اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم . شکسپیر
استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی . گوته
نادانی ، خودخواهی به بار می آورد . حکیم ارد بزرگ
بیش از هر چیز نخست بدان که چه میخواهی . فوخ
بردن ، همه چیز نیست ، اما تلاش برای بردن چرا . لومباردی
باور داشتن به پیروزی ، بسیار با ارزشتر از خود پیروزیست . حکیم ارد بزرگ
ده چیز بر ده گروه خاصه بر دانش پژوهان نکوهیده است : دروغ گفتن به فرمانروا ، سپهبدی که زر بر سپاه خویش نپراگند ، مرد سپاهی که از پیکار بهراسد ، دانشمندی که چون چیزی در نظرش مطبوع افتد دل به هوس سپارد و از گناه نترسد ، پزشکی که خود بیمار و دردمند شود . تنک مایه ای که به دروغ به سرمایه و دارایی خویش نازد ، سفله ای که بر هر کس که چیزی دارد رشک برد ، خردمندی که زود خشم بود ، و به چیز کسان طمع ورزد ، کسی که رهنمایی از نادان امید دارد ، و آنکه کارگاه و یا بنیادی عظیم را به کاهلی سپارد ، و بی خردی که خردجوی نباشد . حکیم بزرگمهر
روزنامه شگفت انگیزترین عجایب جهان نوین است . خانواده ای که لااقل یک روزنامه را نخواند و در آن دقیق نشود در قرن نوزدهم زندگی نمی کند . برودوس
دارایی ابزار است و ارزش نیست . حکیم ارد بزرگ
دل اهل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده و مردم بی شرم را به خویش نزدیک نکند. حکیم بزرگمهر
اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند ، بهتر از آنست که سخن بگویی و خاموشت کنند.سقراط
گروهها و انجمن های مردمی ، توان و نیروی یک سرزمین هستند که باید پاسشان داشت . حکیم ارد بزرگ
عادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند . شکسپیر
از استثنائـات است که کسی را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند . اکثر آدمها چیزی را در دیگران دوست دارند که خود به آنها امانت می دهند : خودشان را ، تفسیر و برداشت خودشان را از او ... گوته
اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند . حکیم ارد بزرگ
ماهی و مهمان دو روز اول خوب هستند ، از روز سوم بو می گیرند . اسپانیولی
اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند. زکریای رازی
نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران . حکیم ارد بزرگ
چه قدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدنها که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است. علی شریعتی
نهال دوستی واقعی ، آهسته رشد می کند. ژرژ واشنگتن
بهشت نیز در تنهایی دیدنی نیست . دانته
چیزی عوض نمی شود ماییم که دگرگون می شویم . هنری دیوید تورو
خرد در دانسته های ما دیده نمی شود ، خرد تنها در کردار ما هویدا می گردد . حکیم ارد بزرگ
مهم نیست اگر زمین بخورید ، مهم دوباره برخاستن است . وینسنت لمباردی
با زبان خوش و ملاطفت ، می توانید فیلی را با یک تار مو به دنبال خود بکشانید . امثال الحکم
تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای گیتی است . حکیم ارد بزرگ
بسامدها : امواج
هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید ، زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است . فرانکلین
عشق مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند . باربارا دی آنجلیس
هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقا داشته ایم و حالا داریم .پاستور
در سرزمینی که آذرخش و طوفان میدان داری می کنند کسی به فکر فردا نیست . حکیم ارد بزرگ
جوانی نیز مانند پاک ترین و بهترین عشقها سرانجامی ندارد . گوته
برای آنکه کاری امکان‌پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو . یونک
شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم . دوروستان
هرچه بیشتر انسان ها را می شناسم، سگ ها را بیشتر ستایش می کنم . ایوان شفر
گیتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . اندیشه و تلاش خردمندان از یک سو و پوزخند اهریمن و روان دیوپیشگان از سوی دیگر ، معرکه این جهان گذارا است . حکیم ارد بزرگ
هیجانات همیشه شادی برانگیز هستند ، اما هیچ شادیی نیست که بدون هیجان باشد . آلان چارمر
آخرین بار که به عشق و شور زندگی نهفته در وجود خود اجازه دادید تا بیرون آید و کمی بازیگوشی کند کی بود؟ آخرین باری که از بازی با بچه هایتان به همان اندازه ی آنها لذت بردید ، کی بود؟ آخرین باری که از زنده بودن خود به هیجان آمدید کی بود؟ نگران نباشید دیگران درباره شما چه فکر می کنند. به این فکر نکنید که آن چه را دوست دارید انجام بدهید چقدر عملی ، مفید ، یا موثر است. مضحک باشید ، عاشق باشید ، با شور و حال زندگی کنید . خودتان باشید . باربارا دی آنجلیس
از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار . گاندی
وقتی ارتباط عاشقانه ات به انتها میرسد ، فقط به سادگی بگو«همه اش تقصیر من بود . جکسون براون
ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است . حکیم ارد بزرگ
اگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید . گوته
علت هر شکستی،عمل کردن بدون فکر است. الکس‌مکنزی
من تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم. سقراط
انقلاب ستمدیدگان را آزاد نمی کند تنها استثمارگران را عوض می کند. برنارد شاو
برای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید . حکیم ارد بزرگ
جامعه مثل آب نمک است شنا کردن در آن بد نیست اما بلعش وحشتناک است . سایمن استرانسکی


سعادت مانند توپ فوتبال است وقتی از ما دور می شود دنبال آن می دویم و وقتی می ایستد با یک ضربه آنرا از خود دور می سازیم. شاتو بریان
آنچه مردم را دانشمند می کند ،مطالبی نیست که می خوانند بلکه چیزهایی است که یاد می گیرند. فرانسیس بیکن
آنکه می تواند ، انجام می دهد،آنکه نمی تواند انتقاد می کند. .جرج برنارد شاو
زیباترین جای دنیا چگونه می تواند باشد ؟ سرزمینی بکر و زیبا ، نغمه پرندگان ، پر از گل و چشمه ساران روان و ... حال ما با طبیعت چه کرده ایم ؟! و چه می کنیم ؟!... حکیم ارد بزرگ
اشخاص عاقل وبا اخلاق هرگز کلامی برزبان نمی آورند که احساسات دیگران را جریحه دار سازند. اسمایلز
بسیاری از جنگها و آوردهای مردمی از روی نبود شناخت و آگاهی آنها نسبت به یکدیگر بوده است . حکیم ارد بزرگ
اشتباه را تصحیح نکردن خود اشتباه دیگریست. کنفوسیوس
هر چه بیشتر بربار حافظه بیفزائید حافظه تان قویتر میگردد و هرچه بیشتر بآن اعتماد کنید قابل اعتمادتر میگردد. توماس دوکوئین
نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند ونه چندان درشتی که ا زتو سیر گردند. سعدی
دودمانی که بزرگان و ریش سفیدانش خوار باشند ، به پیکره بی جانی ماند که خوراک جانوران دیگر شود . حکیم ارد بزرگ
شما خود منشا همه عواطف و احساساتتان هستید. در هر لحظه که بخواهید می توانید آنها را ایجاد کنید و یا تغییر دهید. آنتونی رابینز
به گونه ای از عشق و شور خود مراقبت و پاسداری کنید که گویی گرانبها ترین دارایی شماست . باربارا دی آنجلیس
آدمیانی که انتخابات نیک را بی ارزش می انگارند و آنانی که دانسته در بازی انتخابات نادرست رای می دهند هر دو به یک اندازه به سرزمین خویش پشت کرده اند . حکیم ارد بزرگ
اگر سخن چون نقره است ، خاموشی چون زر پر بها ست. لقمان حکیم
مرد پرهیزکار ، هرگز پارسایی خود را نمی سنجد. پاسکال
چطور بر کاخ های فرمانروایان گذشته خورده می گیریم ؟ این کاخ ها نماد و نگار سرزمین ما در برابر دیگر سرزمینها بوده است . در ارزیابی گذشته ، باید دیدی فرا داشت . حکیم ارد بزرگ
اگربه خاموش کردن آتش میروی، لباس علفی برتن مکن. مثل چینی
انسان درهرکار باید بداند کجا باید ترمز کرد. مثل فرانسوی
فرزندان نیکخو ، برای نگهداری و کمک به پدر و مادر خویش ، بر هم پیشی می گیرند . حکیم ارد بزرگ
آنکه بیش ا ز اندازه محتاط است بسیار کم کار انجام میدهد. شیللر
باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن. ابوالعلا
پاکترین نگاه مهرآمیز را در چشمان پدر و مادر خویش جستجو کن . حکیم ارد بزرگ
آنجا که طبیعت توقف می کند هنر آغاز می شود. ویل دورانت
آن چه هستی ، باش . نیچه
اگر دیگران را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ایم آنگونه باشد که ما می گویم . ارد بزرگ
غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است . والت دیسنی
انسانیت نیازمند حقیقت است . بیکن
صفات هر کس مربوط به محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست. کارلایل
مرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود انجام میدهد . کنفوسیوس
هیچگاه به دروغگویان میدان کارگزاری ندهید ، با وجود این که توانایی انجام آن را بهتر از هر کسی داشته باشند . حکیم ارد بزرگ
بسیاری از مردم ، گناه نارسائیهای زندگی خود را به گردن وقایع و اتفاقات می اندازند . در حالی که آنچه زندگانی ما را شکل می دهد، خود آن وقایع نیست، بلکه معنایی است که به آن رویدادها می دهیم . آنتونی رابینز
انتخابات پرشگاه سیاسیون برای رسیدن به دستگاه دیوانی نیست اینجا خواست توده آدمیان برای درمان ناراستی هاست . حکیم ارد بزرگ
زندگی هر یک از شما این توانایی و قابلیت را دارد که عالی و فوق العاده باشد . هر یک از شما نیز این توانایی و قابلیت را در خود دارید که از زندگی خود تا سرحد کمال لذت ببرید. کلید این معما در زندگی همراه با عشق و شور زندگی نهفته است . باربارا دی آنجلیس
انسان همچون رودخانه است ، هرچه عمیقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکیو
نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج دارایی آنها . حکیم ارد بزرگ
مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر . پرمودا باترا
شجاعت مانندعشق از امید تغذیه می کند. بناپارت
راهی را که در زندگی برگزیده ایم می تواند برآیند بازخورد کنش دیگران ، با ما باشد . پرسش آن که :
آیا ماخویشتن خویشیم ؟
و یا همواره باید پاسخگوی برخوردهای بد دیگران باشیم ؟
این پرسش ها را که پاسخ گفتیم ! آزادی در ما بارور می شود .
وپس از آن ، آرمانی بزرگ همچون عشق به میهن در چشمه وجودمان جاری می گردد . حکیم ارد بزرگ
تعصب چشم های بینا را نابینا و گوش های شنوا را ناشنوا می کند . ابوریحان ببِرونی
کسی که کوچکترین قسمت رازی را فاش کند بقیه آنرا هم نمی تواند حفظ کند . ریشتر
ایرانیان نیک نامی و پاکی تبار گذشتگان خویش را در شاهنامه فردوسی می بینند و در هر دودمانی که باشند برآن راه خواهند بود . حکیم ارد بزرگ
یا چنان نمای که هستی ،یا چنا باش که می نمایی . بایزید بسطامی
کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپیکور
پیران جهان دیده همواره جوانان را به خروش و بیداری فرا می خوانند . حکیم ارد بزرگ
هنگامی که مصمم به عمل شدید ، باید درهای تردید را کاملا مسدود کنید. نیچه
سه چیز خیلی سخت است: فولاد ، الماس و خویشتن شناسی . فرانکلین
برای پیروزی اندیشه خود ، بیاموز و پژوهش کن ! و برای گریز از دشمن مال و زندگیت ، به هنجارهای قانونی پناه ببر و دوری پیشه کن . حکیم ارد بزرگ
تنهایی در بهشت هم ارزش ندارد. دو سن پی یر
تربیت کودک را باید بیست سال پیش از تولش آغاز کرد. ناپلئون
پیران جهان دیده برای گفتگو با جوانان مانع تراشی نمی کنند . حکیم ارد بزرگ
حتی ضرب المثل های کوتاه، بدنبال تجربه های طولانی ساخته شده اند. سروانتس
فهمِدن همیشه بهتر از آموختن است. لوبون
اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم . حکیم ارد بزرگ
اگر می خخواهی زیاد عمر کنی ، درجوانی پیر شو . مثل اسپانیایی
حکومت طلایی آنجاست که نتوان قوانِن را با پول خرید. برنادشاو
کارهای بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامی بزرگ می شوند که بخواهند. شارل دوگل
خودخواه ترین آدمیان آنانی هستند که چشمشان را بر سرنوشت هم میهنانشان بسته اند . حکیم ارد بزرگ
چون راه رفتن آموختم به دویدن پرداختم. نیچه
تو فقط امروز زنده نیستی ، فکر آینده هم باش مارسل آشارچ
شناخت ما از کرانه دریای وجود بزرگان ، تنها به اندازه میدان دید چشم اندیشه ماست و نه بیشتر . حکیم ارد بزرگ
پیروزی واقعی جان آدمی، فکرکردن است. هوگو
نگهداری ثروت به مراتب دشوار تراز کسب آن است. گورکی
تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی پوشش است . حکیم ارد بزرگ
آنکه را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست . سعدی
استعداد های نهفته درون خود را کسف و شکوفا کنید. آنتونی رابینز
کوچک کنندگان دایره انتخابات ، با بن و ریشه آن دشمن اند . حکیم ارد بزرگ
پشتکار، ارزشمندترین عامل شکل دهنده کیفیت زندگی است و حتی از استعداد نیز مهمتر است. آنتونی رابینز
به شکوه و اعجاز هستی و جهان پیرامون خود نگاهی بیاندازید. همه جا را غرق در زیبایی خواهید دید. این زیبایی ها عشق درون شما را صدا می زنند و فرا می خوانند . شکوه و جلال جهان هستی را نظاره کنید و شکوه و جلال خود را به یاد آورید . هرگاه به خود اجازه دهید تا هستی و آفرینش را با تمامی شکوه و عظمت آن حقیقتا نظاره کنید، آن گاه به قطعیت اقتدار ، زیبایی و عشق و شور زندگی در خودتان پی خواهید برد زیرا شما نیز بخشی از همین شکوه و عظمت هستید. گویی آفریدگار هستی به شما می گوید : من تو را دوست دارم . من عاشق تو هستم . به همین دلیل این همه زیبایی ها را برای تو آفریده ام . باربارا دی آنجلیس
پیشینه کهن پر است از داستان های بریده شدن نای دژخیمان بدست مردم . حکیم ارد بزرگ
اگر می خواهی برای حال و آینده مفید باشی از گذشته درس بگیر. ناپلئون
حتی بدون آشنائی و انتظار هم می توان یار دیگران بود. اسکار وایلد
برای مادر واژه ایی زیباتر از فداکار نمی توان یافت . حکیم ارد بزرگ
اگر از احساسات خود ناراضی هستید مرکز توجه خود و یا شیوه عملکرد خود را تغییر دهید ، تا بلافاصله تغییری در عواطف تان ایجاد شود . آنتونی رابینز
انتخاب های شما همگی از سر عشق خواهند بود . باربارا دی آنجلیس
اسطوره ها زاینده اند ! آنان برای فرزندان سرزمین خویش همواره امید به ارمغان می آورند . حکیم ارد بزرگ
مشتاق باشید که زندگی را همانگونه که هست ، بپذیرید. ویلیام جیمز
این همه پیغمبرها گفته اند که روح باقی می ماند و چنین و چنان می شود. اما هیچکس توجه نکرده که آیا روح ما قابل بقا هست یا نه ؟؟؟
شما را بخدا روح ما با این افکار پست و اندیشه هایی که از حدود معده و شهوت تجاوز نمی نماید آیا اگر از بین برود بهتر نیست ؟!؟ . موریس مترلینگ
چیزی را که ما نمی توانیم بفهمیم ضد و نقیض زندگی انسان است.
زیرا از یک طرف طبیعت یا خدا انسان را آفریده که حتما مرتکب گناه می شود و از طرف دیگر به ما می گویند که هر کسی که مرتکب گناه گردید در جهان مجازات خواهد دید !!!
بهتر این بود که از روز نخست ما را طوری می آفریدند که قدرت ارتکاب گناه را نداشته باشیم . نه آنکه ما را بیافرینند و بعد کیفر بدهند !!! . موریس مترلینگ
بوی خوش بهشت در سخن زنان و مردان پاک نهاد جاریست . حکیم ارد بزرگ
تفاوت میان ایستایی و پویایی با قدرت تصمیم گیری مشخص می شود . اراده خود را قوی سازید! کافی نیست که به خود فشار بیاورید بلکه باید خود را در حالتی مصمم قرار دهید. آنتونی رابینز
شما این توان را دارید که زندگانی ای سرشار از عشق و رضایت بیافرینید . باربارا دی آنجلیس
تا وقتی که من و شما دارای مغز هستیم محال است که بتوانیم دانائی خداوند را با اختیار خودمان در زندگی وفق بدهیم!
یعنی همینکه ما گفتیم خداوند دانا و تواناست و همه کار را می توانست و می تواند بکند و قادر به پیش بینی همه چیز بوده و هست دیگر نمی توانیم بگوئیم که ما در کار خود اختیار داریم و هر چه دلمان بخواهد خواهیم کرد!
زیرا هر فکری که شما برای امروز و یا آینده بکنید و هر کاری را که امروز و یا در آتیه انجام بدهید قبلا از طرف خدا پیش بینی شده و اگر پیش بینی نمی شد و او قادر نبود که وقایع آینده را ادراک نماید خدا نبود و همین که پیش بینی کرد ناچار آن کار اتفاق خواهد افتاد ودیگر اختیار از دست شما خارج است!
تمام وسائل و کتابهائی که علمای مذهبی در این خصوص نوشته اند و خواسته اند که موضوع آزادی انسان را با علم وتوانائی خداوند وفق بدهند جز یک سلسله کلمات پوچ و میان تهی چیزی نیست و فاقد معنی می باشد!
انسان در یک صورت می تواند در این جهان اختیار داشته و هر چه دلش می خواهد بکند و آن در صورتی است که خداوند یعنی کسیکه دانا و توانای مطلق است وجود نداشته باشد! و همین که این دانا و توانای مطلق وجود داشت دیگر من و شما اختیار نداریم و تمام کارها بدست او انجام می گیرد!
کسانیکه بین خدا و جهان فرق میگذارند و عقیده دارند که این دو باهم متفاوت هستند می گویند این جهان است که نادان و ناتوان می باشد و در نتیجه نمی تواند وقایع آینده ما را پیش بینی نماید بنابراین ما در جهان آزاد هستیم وهرچه دلمان بخواهد می کنیم !
ولی این اشخاص خود بخویشتن جواب رد می دهند زیرا همین که بین جهان و خداوند فرق گذاشتند لازمه اش این است که خداوند آفریننده جهان باشد و اگر جهان چیزی نمی داند خدا ناچار باید همه چیز را بداند وگرنه خدا نیست!
پس ما فرضا جهان را نادان بدانیم نمی توانیم خداوند را نادان بدانیم و او حتما دانای مطلق است و با این سمت و توانائی خویش تمام اعمال ما را برای همیشه مشاهده و پیش بینی نموده و چیزی را هم که او دید و پیش بینی کرد حتما اتفاق خواهد افتاد اعم از اینکه ما بخواهیم یا نخواهیم و به عبارت صریح ما در کارهای خود اختیار نداریم بلکه مجبور می باشیم! . موریس مترلینگ
این دیدگاه اشتباست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون خود خواهد داشت . حکیم ارد بزرگ
چنانچه به خورشید نگاه کنی ، سایه ای نخواهی یافت . هلن کلر
خداوند برای ما نیکی و شادی را پسندیده است این ماییک که از میان هزاران شادی به دنبال حاشیه غمگین شادی ها می رویم . فرانک
عشق به مراتب بزرگتر و فراتر از جاذبه ی فیزیکی و جسمانی ای است که نسبت به شخص دیگری در خود احساس می کنیم . عشق حتی به مراتب فراتر از ایمان به آرمان و غایتی برتر یا علاقه شور و اشتیاق نسبت به روابط ، کار یا حتی خانواده است . باربارا دی آنجلیس
اگر از شما بپرسند که در این جهان در انتظار چه هستید چه پاسخ خواهید داد؟ اگر از اشخاص عادی باشید "که نود و نه درصد مردم از اشخاص عادی هستند" خواهید گفت که من دراین دنیا انتظار دارم که پس از مرگ مستقیما وارد بهشت شده ودر حالی که عمر جاویدان خواهم داشت تا پایان عالم اغذیه لذیذ بخورم و از لذت عشق و شهوت برخوردار شوم و آهنگ های طرب انگیز بشنوم و ... ولی غافل از این هستید که پس از رفتن در بهشت و داشتن عمر و جوانی همیشگی که هرگز دچار خزان پیری و بیماری نخواهید گردید دیگر از خوردن و نوشیدن و خوابیدن و شهوترانی لذت نخواهید برد و بزودی زندگی یک نواخت بهشت شما را خسته و کسل خواهد کرد زیرا چیزی که در این دنیا خوردن و خوابیدن و غیره را برای شما لذت بخش کرده ترس از مرگ و از دست دادن این لذات است و روزی که این لذات جاوید شد یعنی مرگ برای شما وجود نداشت همه چیز عادی خواهد گردید! در جای دیگر گفته ام که اگر شما را به بهشت ببرند پس از یکسال اقامت کسل شده و از در بهشت خارج گردیده و در جستجوی نقطه دیگری هستید که تغییری در زندگی شما بدهد!!! . موریس مترلینگ
فرمانروای بزرگ مردم خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه پناه آنان است . حکیم ارد بزرگ
ما نباید از حرکات و گفتار یک دیوانه حیرت کنیم . زیرا بیست و چهار ساعت شب و روز مشغول تماشای دیوانگی و حرکات بی رویه طبیعت هستیم و انگار که ما بر طبیعت برتری داریم زیرا خود را در قبال او عاقل می بینیم.
اما اول باید منتظر بود که بفهمیم اساس دنیا بر عقل استوار است یا جنون ؟؟؟ و به عبارت دیگر آیا عقل هم یکی از نواقص زندگی ماست که با توسل بدان می خواهیم کشتی زندگی حقیر و ناچیز خود را به ساحل نجات برسانیم و یا برعکس ,عقل یکی از امتیازات ماست ؟!؟!؟!
زیرا ممکن است عقل هم یکی از نواقص زندگی ما باشد و برای موجودات عالی تر هیچ معنی نداشته باشد.
مثلا عقل شما می گوید که وسط کوره کارخانه آهن گدازی نروید زیرا خاکستر خواهید شد.ولی موجود عالی تری که بیم از آتش ندارد و حتی چندین میلیون درجه گرمای کره خورشید را تحمل می کند به استدلال عقلانی شما می خندد و با چشم حقارت به شما می نگرد و تفرج کنان از وسط کوره آهن گدازی عبور می نماید . موریس مترلینگ
شکست نتیجه خودداری از انجام عملی ( مثلاٌ زدن یک تلفن ، رفتن یک کیلومتر راه یا اظهار عشق و محبت) است. آنتونی رابینز
هر چه بیشتر عشق و شور زندگی را از خود ابراز کنید ، برای دیگران مقاومت ناپذیر تر خواهید شد و آن ها کمتر می توانند شما را نادیده بگیرند . باربارا دی آنجلیس
از تصاویر و اشکال مختلف خداوند یگانه شکلی که تا اندازه ای به فهم ما نزدیک می باشد بی پایان بودن اوست و ما از صفات خداوند فقط همین یکی را تا اندازه ای می فهمیم و باقی صفات و اشکال او برای ما مجهول می باشد !!! . موریس مترلینگ
گاهی اوقات مرگ بازی غایم موشک دارد. به این طریق که ناگهان از گوشه ای به در آمده گریبان شخصی را که هیچ به مرگ فکر نمی کرد می گیرد و او را با خود می برد. این است یکی از تفریحات او !!! . موریس مترلینگ
فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندای با کُشتن خفه نمی شود . حکیم ارد بزرگ
من بعضی از اشعار شعرای ایرانی را در ترجمه های فرانسوی خوانده ام و بعضی از ابیات فریدالدین عطار نیشاپوری تاثیر زیادی در من کرده است. فریدالدین در یکی از اشعار خود می گوید :
"خداوندا اگر چه گناهکار هستم و خود را درخور مجازات می بینم. لیکن از درگاه تو ناامید نیستم برای اینکه می دانم که اگر من در این جهان بر طبق پیروی از طبیعت خود رفتار کرده ام تو در آن جهان نسبت به من بر طبق طبیعت خود رفتار خواهی نمود."
انصاف بدهید که آیا از آغاز زندگی بشر تاکنون در جهان چیزی گفته شده است که از حیث عمق معنی بالاتر از این گفته عطار نیشاپوری باشد و به این اندازه امیدبخش باشد ؟؟؟ . موریس مترلینگ
اگر ما صد مرتبه باهوش تر و چیز فهم تر از این بودیم دنیایی که به نظر ما می رسد چندان شباهتی به دنیای کنونی نداشت و اگر هزار مرتبه از این چیز فهم تر بودیم تفاوت دنیایی که به نظرمان می رسید با این دنیا زیادتر می شد . زیرا دنیا جز خود ما و جز آنچه در خود می بینیم و از خود می فهمیم چیز دیگری است!!!
حتی خدا هم که عین هستی است نمی تواند نیستی را به وجود بیاورد . همانگونه که آفریننده قادر نیست پایان خود را ببیند زیرا اگر پایان خود را می دید آنوقت بی پایان نبود . موریس مترلینگ
فرمانروایان تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگویند . حکیم ارد بزرگ
ما هیچ دلیلی در دست نداریم که بتوانیم وجود فهم و شعور را در سنگ و درخت و غیره منکر بشویم و در این صورت بعید نیست دنیاهائی وجود داشته باشد که در آنها سنگ ها و سایر جمادات مثل ما زندگی کنند و بلکه زندگی فکری آنها از ما بالاتر باشد . موریس مترلینگ
از خود می پرسیم که اگر مرگ تغییرات کنونی را به ما نمی داد یعنی جسم ما را فاسد و متلاشی نمی کرد و در پایان مبدل به یک اسکلت زشت و وحشت آور نمی شدیم و در عوض بعد از مردن جسم ما مبدل به یک گل سرخ زیبا میشد آیا این همه که امروز برای روح خود مشوش هستیم آن موقع هم مشوش میشدیم؟؟؟
هر کس که این پرسش را از خود بنماید پاسخ منفی خواهد داد و خواهد گفت که چون مبدل به گل سرخ خواهم شد برای روح خود بیمناک نیستم.
پس معلوم میشود قسمت اعظم وحشت ما ناشی از ملاحظات جسمانی است . موریس مترلینگ

عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند. شکسپیر
پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است . حکیم ارد بزرگ
اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ، روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شوبم . شوپنهاور
زندگی از سه جزء تشکیل شده است:آنچه بوده ، آنچه هست و آنچه خواهد بود.بیائید تا از گذشته برای حال استفاده کنیم و در حال چنان زندگی کنیم که زندگی آینده بهتر باشد. شکل دادن به زندگی وظیفه خودمان است . به صورتی که آنرا بسازیم ، این بازسازی مایه زیبایی و یا مایه شرمساری ما می شود. ویر
آنکه پرسشهای پراکنده در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد ، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند . حکیم ارد بزرگ
اگر کوه با همه سنگینی و عظمت و صلابت که وی راست فرمان شاه را سبک دارد تیره رای خیره سری بیش نیست . حکیم بزرگمهر بختگان
اندیشه های ما ، آری و نه گفتن های ما ، و اگر و اما گفتن های ما ، همه با همان ضرورتی از درون ما رشد می کنند که میوه از دل درخت ، به هم مر بوط و با هم خویشاوندند ، و همه از یک اراده، یک وضع جسمانی، یک خاک ، و یک خورشید نشان دارند . فریدریش نیچه
اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند . حکیم ارد بزرگ
غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است . والت دیسنی
هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند و اگر برخی آثار هنری چنین بودند در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می نمودند. شوپنهاور
آدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد . حکیم ارد بزرگ
انسان برتر از ابرانسان بسیار دور است . فریدریش نیچه
آیا زندگی آنقدر عزیز ، و صلح آنقدر شیرین است که به بهای زنجیر و اسارت خریداری شود ؟ . پاتریک هانری
شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است . حکیم ارد بزرگ
نخستین قانون موفقیت تمرکز است . یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید ، مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف نشوید . ویلیام ماتیوس
برترین دانش ها یزدان پرستی است . حکیم بزرگمهر
سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد . حکیم ارد بزرگ
برگهای کتاب به منزله ی بالهایی هستند که روح ما را به عالم روشنایی پرواز می دهند . ولتر
وظیفه اصلی و اساسی کلمه قدرت این است که در خوشبختی بشر بکوشد. هانری دورلئان
دوست بجای چتریست که باید روزهای بارانی همراه شما باشد . پل نرولا
یگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمین آن است که تقسیمش کنیم . پول شرر
بازده خرد برای اهل اندیشه ، کلام سکرآور است . حکیم ارد بزرگ
بخش عمده ی تاریخ حدس است و بقیه تعصب. ویل دورانت
اصولا زمانی پوچی برای چیزی معنا پیدا میکند که بیایم برای آن ، هدفی تعریف کنیم .و اگر بدانیم هدفی در کار نیست، به پوچی هم نخواهیم رسید . فریدریش نیچه
هر آنکه خردمندتر است اهریمن بیشتر به او حمله می کند . در میدان جنگ و آورد او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهی دید . حکیم ارد بزرگ
مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است. وینسنت لمباردی
مفاهیم سازه های مغزی اند حال آنکه ایده ها مقدم بر فکر بشری هستند . در حقیقت درک مغزی ما از ایده ها مفهوم را می سازند لذا مفاهیم را راهی به قلمرو ذاتها نیست . شوپنهاور
دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد . حکیم ارد بزرگ
اندیشه های ما در غرفه های بیشمار دماغ با زنجیر ناپیدا به یکدیگر پیوسته اند . چون یکی از آنها بیدار شود ، هزار تای دیگر نیز سر بر می دارند . پوپ
این ذهن است که ذهن را جلب می کند، فقط درست ها می آیند و ما به وسیله ناخودآگاهی هدایت می شویم زیرا ناخودآگاه می داند . ک.گ.یونگ
کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد. مولانا جلال الدین بلخی
آن چه دلخواه همه است جز تن درستی نیست ، که اگر کسی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد . حکیم بزرگمهر بختگان
آنچه رخ داده را باید پذیرفت اما آنچه را روی نداده ، می توان به میل خویش بنا نمود . حکیم ارد بزرگ
آن زنده که کاری نکند ، مرده به از اوست . ضرب المثل ایرانی
با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران رفتار کنید . آنتونی رابینز
فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند . ارد بزرگ
هنگامی که منتظرید دیگران هیجان را به زندگی شما بازگردانند ، برای تولید عشق و شور و نشاط به آنان وابسته می شوید و تماس خود را با منبع عشق درون خود از دست می دهید . باربارا دی آنجلیس
با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید. زنون
بزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند ! . حکیم ارد بزرگ
مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را ازبین می برد. دیل کارنگی
زایش و پیشروی در همه چیز ، بهانه زندگیست . حکیم ارد بزرگ
امکانپذیر است که یک میلیون حقیقت را در مغز انباشت ولی هنوز بیسواد بود.آلک بورن
عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند. کریستوفر مارلو
کتابها نفس می کشند و زنده اند . حکیم ارد بزرگ
انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد ؛ آزاد است. ولتر
مردی که لبخند به صورت ندارد نباید دکان باز کند. ضرب المثل چینی
ایران بهشت ماست ، ایران تنها بهانه بودن است . حکیم ارد بزرگ
وظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را داریم.اسکاروایلد


زندگی بدون آزادی ، شرم آور است . حکیم ارد بزرگ
اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است. ناپلئون
تعلل و عقب انداختن کارها، یکی از شایع ترین راههای فرار از رنج است. آنتونی رابینز
رسانه تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد نه اینکه به مردم بگوید شما چه بگویید که خوشایند ما باشد . ارد بزرگ
هر چه بیشتر عشق بورزید دیگران نیز مجوز آن را خواهند یافت تا عشق بیشتری به شما و نیز دیگران بورزند . باربارا دی آنجلیس
در دوی زندگی ، همیشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و همیشه با خود بگو تنها یک گام پیشترم ، تنها یک گام . حکیم ارد بزرگ
از آهسته رفتن نترس ، از بی حرکت ایستادن بترس . مثل چینی
دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است. باتلر
برای جلوگیری از تباهی و بیراهه روی ، راه اندیشه و ارزیابی را باز بگذاریم . حکیم ارد بزرگ
خنده کوتاهترین فاصله بین دو نفر است . ویکتور هوگو
دوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملاءعام تحسین . اسکاروایلد
بزرگترین دام نقادان ، خودستایی ست . حکیم ارد بزرگ
خود را در حالت تسلط بر حوادث ببینید، بشنوید، و احساس کنید. تا اینکه احساسی از اعتماد بصورت شرطی در شما بوجود آید و یقین کنید که با اعتماد به نفس و قدرت می توانید با هر اتفاقی مقابله کنید. آنتونی رابینز
تمامی روابط شما از عشق خواهد درخشید . باربارا دی آنجلیس
با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به هنجار و چهارچوبی توانمند دارد . حکیم ارد بزرگ
تکرار مادر مهارت هاست . دیل کارنگی
به زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه افتد. ناپلئون
چه نشانی از بد اندیش بجاست ؟ هیچ . حکیم ارد بزرگ
تنها موسیقی مرا به شناسائی خداوند راهنمائی کرد. دوموسویه
بهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند . کنفوسیوس
چه بسیار آدمیان نادانی که مهربانی شایستگان را بر نمی تابند آنها در نهایت یا به بردگی تیزدندانان گرفتار آیند و یا چهره زشت تنهایی را آشکارا ببینند . حکیم ارد بزرگ
وظیفه ای را که از همه به شما نزدیک تر است انجام دهید. گوته
حاصل من از فضل فقط این شدکه بر جهل خود دانا شوم. بقراط
ره آورد گفتگو با نادان دو چیز است : نخست از دست دادن بخشی از عمر و دیگری گرفتار شدن ، به افکار پوچ و بی ارزش . حکیم ارد بزرگ
آن کس که ارده و استقامت دارد، روی شکست نمی بیند. مترلینگ
بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی در باره آنها ست. روسو
شمشیر نادان هایی که در برابر خردمندان می ایستند خودستایی و خودسری است . حکیم ارد بزرگ
کمال هنر در نهان داشتن هنر است . کینتلین
رمز موفقیت در ثبات قدم نهفته است . بنجامین
برای اینکه بشر بتواند در دنیا خوشبخت زندگی کند باید از قسمتی از توقعات خود بکاهد. شامفور
احمق هیچوقت سعادتمند نمی شود. سیسرون
جهان آینده بدون اینترنت بی معناست . حکیم ارد بزرگ
از اشتباهات خود و دیگران عبرت بگیر . بزرگمهر حکیم
خطاهای دیگران را، چون خطای خویش ، تحمل کن. فنلن
پیرامونیان ما چه بخواهیم و یا نخواهیم بر اندیشه های ما اثر خواهند گذاشت . حکیم ارد بزرگ


سرزمین : . . .تنهایی من