تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - ف...ر....ن....ا....ز


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....


بــــــاور کن!

خیلی حـــــــرف است...

وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی

که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای…!!!!


امروز 1391/08/6 ساعت 11:23 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من