تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - یــک بغــض ...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

می روم...به کجا؟
نمی دانم ....حس بدی ست... بی مقصدی!

کاش نه باران بند می آمد... نه خیابان به انتها می رسید....

امروز 1391/08/20 ساعت 22:41 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من