تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - نرو...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

یــه جایــی هـم هست که بایـد دسـتشو مـحکم بکشـی ..

نگـهش داری ..

صورتـشو میـون دستـات مــحکم بگیــری و بگــی :
...

بـبین ،

مـن دوستـت دارم ،

نــــرو .. .امروز 1391/08/26 ساعت 10:53 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من