تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - مخاطب خاص...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

دلنوشته های دلنشین


لبـــــــــانم را دُوخته ام


مبــادا بگویم "دوســـــــتت دارم

"
که هر بار گفتـــــم ،


  تَنــــــــــــهایی ام بزرگتر شد   


"نیلوفر ثانی"

  امروز 1391/09/8 ساعت 23:10 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من