تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - اینـم شد زندگـی؟


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

چقـدر بَـده   ,   تـو می تـونـی ...

 خـودتـو خـَـر کنـی   ,   داغـون کنـی  ,    بَـدبخـت کنـی ...

امــا نمـی تـونی خـودتـو بغـل کنـی ...

آروم کنــی ...

از تنهـایـی در بیـاری ... 


اینـم شـد زنـدگــی ؟؟؟؟؟!

امروز 1391/11/10 ساعت 10:49 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من