تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - یه دنیا حرف ...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

بـَـعضے حــَــــــــــرفارو
نـِـمیشـِـہ گــُـفت
بایـَــد خـُـورد
امــ ا بـَـعضے حـَـرفارو
نـَـہ میشـِـہ گــُـفتـ
نــَـہ میشـِـہ خـُـورد
میــمونـِـہ سـَـرِ دِل
میشـِـہ سُکوتــْ

میشـِـہ دلتـــــــَـنگے
میشـِـہ بــُـغض
میشـِـہ هـَـمونـــــ وَقــْـتے کـِـہ

خــُـودتــَــم نـِـمیدونـے چـِـہ مرگتـــــــــــــــه...امروز 1392/02/5 ساعت 11:31 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من