تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - مخاطبـــ خاصـ نداردـ ......


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

کسی چــه میــداند


 امــروز چنــد بار فرو ریختم ..


 از دیدن کسی کــه ،


تنهــا لباسش شبیــه به " تـــــو " بــود !


امروز 1392/04/13 ساعت 22:48 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من