تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - امـا مـَـن ...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....نـه تـو آمـدی، نــه فـراموشی


امـا مـَـن ...

كوه می شوم و

پـای نـــبودن هـایـت می مـانـم

امروز 1392/06/2 ساعت 17:59 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من