تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - مخاطب خاص. . .


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

هـــــــر نفـــس ،

درد اســـت که میکشـــم !!!

ای کــاش یا بـــــــــــودی ،

یـــــا اصـــلا نبودی !!!

ایـــــن که هســـتی

و کنــــارم نیســــتی ...

دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد . . . .
امروز 1392/06/8 ساعت 14:40 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من