تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - پـآییز. . .


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....


چـﮧ سَـפֿـﭞ اَسـﭞ

هَـم پـآییز بآشَـﬤ ، هَـم اَبر بآشَـﬤ،

هَـم بآرآטּ بآشَـﬤ ، هَـم פֿـیآبآטּ ِ פֿـیس بآشَـﬤ ...

اَمـــــآ...

نـﮧ تـ♥ـو بآشے ...

نـﮧﬤستے بَـرآے فِشُرﬤטּ بآشـﬤ،نـﮧ پآیے بَـرآےقَـﬤم زَﬤטּ بآشَـﬤ وَ

نـﮧ نگآهـے بَـرآے زُل زَﬤטּامروز 1392/07/27 ساعت 22:09 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من