تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - خسته ام . . .


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

خسته ام !

نه این که کوه کنده باشم ...

نه ... !!!

دل کنده ام !
امروز 1392/10/1 ساعت 19:01 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من