تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - هــیـچـــکس . . .


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

جــایــی هـست کــه جــــــُـز تـــو . . .

هــیـچـــکس

نمـی تــوانـد

آنـــــــــــــ ــرا پُـــــــر کنـــد !!!

امروز 1393/03/2 ساعت 21:39 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من