تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - 01


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

ڪَـ ـثیفـبوבטּِ بعضـ ـے آבمـ هـ ـآ اَذیتَمـ نمیـ ـڪنہ . . .

امآ بعضیـ ـآ פֿـیلے پآڪَـ ـטּ !!!

ایـטּ ڪہ قـ ـراره اینآ گیـ ـراوטּ ڪثیفـ ـآ بیُفتَـטּ , اعصـ ــآبمـ رو פֿـ ـورב مےڪـ ـنہ .


امروز 1393/03/6 ساعت 22:05 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من