تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - 04


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

دیده ای شیشه های اتومبیل را وقتی ضربه می خورند
 و می شکنند؟!
 دیده ای شیشه خرد می شود ولی از هم نمی پاشد؟!
 این روزها همان شیشه هستم ...
 خرد و تکه تکه ...
 از هم نمی پاشم ... 
 ولی شکسته ام ...
 باور کن .....

امروز 1393/03/16 ساعت 01:27 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من