تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - اسیر (كتاب اسیر) فروغ فرخزاد


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....


ترا می خواهم و دانم كه هرگز

به كام دل در آغوشت نگیرم

توئی آن آسمان صاف و روشن

من این كنج قفس، مرغی اسیرمز پشت میله های سرد و تیره

نگاه حسرتم حیران برویت

در این فكرم كه دستی پیش آید

و من ناگه گشایم پر بسویتدر این فكرم كه در یك لحظه غفلت

از این زندان خامش پر بگیرم

به چشم مرد زندانبان بخندم

كنارت زندگی از سر بگیرمدر این فكرم من و دانم كه هرگز

مرا یارای رفتن زین قفس نیست

اگر هم مرد زندانبان بخواهد

دگر از بهر پروازم نفس نیستز پشت میله ها، هر صبح روشن

نگاه كودكی خندد برویم

چو من سر می كنم آواز شادی

لبش با بوسه می آید بسویماگر ای آسمان خواهم كه یكروز

از این زندان خامش پر بگیرم

به چشم كودك گریان چه گویم

ز من بگذر، كه من مرغی اسیرممن آن شمعم كه با سوز دل خویش

فروزان می كنم ویرانه ای را

اگر خواهم كه خاموشی گزینم

پریشان می كنم كاشانه ای را

                  


امروز 1391/02/2 ساعت 22:53 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من