تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - دل تنگی


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

دلتنگـی، پیچیــده نیســت.

یک دل..


یک آسمان..


یــک بغــض ..


و آرزوهــای تـَـرک خـورده !


به همین ســادگـی ...!


امروز 1391/02/12 ساعت 23:31 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من