تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - خنده از روی...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

حکایت آن مرد را شنیده ای که

نزد طبیب رفت و از غم بزرگی که در دل داشت

گفت.

طبیب به او گفت :

به میدان شهر برو ،

آنجا دلقکی هست ،

آنقدر تورا میخنداند تا غمت از یادت برود .

مرد با چشمی اشکبار،

لبخند تلخی زد و گفت:

من همان دلقکم .


امروز 1391/02/11 ساعت 21:28 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من