تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - همــه چــی داشــت خــوب پیــش مـــی رفــت ...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....


همــه چــی داشــت خــوب پیــش مـــی رفــت ...
کــه یهـــو بــه خــودمــون اومــدیــم دیدیـــم بـــــزرگ شـدیــــم !
امروز 1391/04/4 ساعت 20:39 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من